Een aantal concepten zijn kenmerkend voor de werkwijze van InTune, waaronder:

 • Problemen bestaan niet. Alleen probleemhebbers.
 • Leuk of niet leuk: wees helder in de communicatie.
 • Effectieve feedback vitaliseert de organisatie.
 • Reflectie op eigen functioneren creëert professionele power.
 • Mensen die zich gerespecteerd voelen geven het beste van zichzelf aan de organisatie.
 • Zelfmanagement is de basis voor succesvol management.
 • Coachen is mensen ondersteunen authentiek te zijn.
 • Wees de verandering die je bij de ander wilt zien.
 • 'Out of the box' denken genereert innovaties.
 • Intuïtie is een uitmuntend managementinstrument.
 • Opgave van leiders: een betrouwbaar evenwicht vinden tussen sturen op resultaat en zorg voor mensen.
 • Inspirerende mensen blijken gewoon zichzelf te zijn.